• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Reijck B.V.

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Reijck B.V. als opdrachtnemer optreedt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die door Reijck B.V. bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Opdracht

2.1 Een opdracht komt tot stand door bevestiging van de opdracht door Reijck B.V. aan de opdrachtgever. Een opdrachtbevestiging door Reijck B.V. geldt als aanvaarding van de door de opdrachtgever aangeboden opdracht, waarop de voorwaarden en eventuele tarieven van toepassing zijn waarnaar in de opdrachtbevestiging wordt verwezen. Een dergelijke eenzijdige opdrachtbevestiging wordt gehanteerd indien het een dienst betreft, waarvan de toepasselijke voorwaarden en tarieven zijn vermeld op de website van Reijck B.V. en waarvan de opdrachtgever derhalve vooraf heeft kunnen kennisnemen. In andere gevallen kan Reijck B.V. om een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever verlangen ten bewijze van het akkoord van de opdrachtgever met de toepasselijke voorwaarden en tarieven.

2.2 Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks verstrekt aan Reijck B.V , hetzij aan individuele personen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Reijck B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, (tussentijds) te beëindigen. Reijck B.V. behoudt in geval van beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten. Indien voor de werkzaamheden van Reijck B.V. een vaste prijs is overeengekomen, dan blijft de opdrachtgever de vaste prijs volledig verschuldigd, ook indien Reijck B.V. nog geen begin van uitvoering van de werkzaamheden heeft gemaakt. Ook bij een vaste prijsafspraak behoudt Reijck B.V. aanspraak op betaling van de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten, waarbij de bijkomende werkzaamheden aanvullend op uurbasis in rekening worden gebracht. Indien Reijck B.V. voor wat betreft de vergoeding van haar werkzaamheden (mede) afhankelijk is van het behalen van een bepaald resultaat, zoals bij een overeengekomen vergoeding ter hoogte van de verschuldigde rente, incassokosten en/of (incasso)provisie, en dit resultaat niet langer kan worden behaald vanwege de (tussentijdse) beëindiging, dan is de opdrachtgever de rente, incassokosten en/of (incasso)provisie niettemin volledig verschuldigd indien de opdracht wordt beëindigd door de opdrachtgever, dan wel de opdracht wordt beëindigd door Reijck B.V. vanwege omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever en die maken dat voortzetting van de opdracht in redelijkheid niet van Reijck B.V kan worden

gevergd. Hiervan is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake indien (1) de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Reijck B.V. niet (tijdig) nakomt, dan wel indien (2) de opdrachtgever de werkzaamheden van Reijck B.V. belemmert of onmogelijk maakt, bijvoorbeeld door de benodigde informatie niet (tijdig) te verstrekken  of niet (tijdig) of inhoudelijk passend te reageren op een informatieverzoek of verzoek tot instructies, waarvan in ieder geval sprake is indien de opdrachtgever gedurende een termijn van 14 dagen niet reageert, dan wel indien (3) blijkt dat het beoogde resultaat niet (volledig) kan worden behaald doordat de opdrachtgever Reijck B.V niet volledig heeft geïnformeerd, dan wel dat de opdrachtgever anderszins frustreert dat het beoogde resultaat (volledig) kan worden behaald. Zie artikel 5.9 voor de wijze waarop de hoogte van de (incasso)provisie wordt vastgesteld.

2.4 De opdrachtgever vrijwaart Reijck B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Onder de redelijke kosten van juridische bijstand wordt mede verstaan de kosten voor de eigen werkzaamheden van Reijck B.V., welke werkzaamheden op uurbasis in rekening worden gebracht.

 1. Uitvoering van de opdracht

3.1 De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan Reijck B.V aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Reijck B.V te verstrekken.

3.2 De opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de aan Reijck B.V. verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.3 Reijck B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Reijck B.V. of een door haar ingeschakelde derde is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig door Reijck B.V zijn ontvangen, dan wel indien blijkt dat de verstrekte gegevens onvolledig, onjuist of onbetrouwbaar zijn, is Reijck B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende werkzaamheden aanvullend op uurbasis in rekening te brengen. Onder aanvullende werkzaamheden worden mede verstaan de werkzaamheden in het kader van een tegen Reijck B.V. ingestelde klachtprocedure indien deze procedure verband houdt met de door de opdrachtgever verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens.

3.4 De opdrachtgever dient gegevens zo veel mogelijk digitaal aan te leveren,  in PDF door deze te uploaden in het digitale dossier . Gegevens die niet digitaal worden aangeleverd, dienen niet in origineel, maar in kopie te worden aangeleverd. Reijck B.V zal gegevens die niet digitaal zijn aangeleverd, zo veel mogelijk digitaal verwerken door deze te scannen en op te slaan in het digitale dossier van de opdrachtgever, waarna het Reijck B.V. vrij staat om de niet digitale gegevens te vernietigen. Dit laatste geldt met uitzondering van originele akten, processtukken, exploten of vonnissen. Reijck B.V. is gerechtigd om de bestede tijd voor het verwerken van gegevens die niet digitaal zijn aangeleverd aanvullend op uurbasis in rekening te brengen.

3.5 Reijck B.V. voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3.6 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Reijck B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Reijck B.V. een redelijke termijn van tenminste 21 werkdagen dient te worden gegund de opdracht alsnog te volbrengen.

3.7 Het staat Reijck B.V. vrij om derden (zoals bijvoorbeeld een deurwaarder, jurist of advocaat) in te schakelen ter uitvoering van de opdracht, waarvan de kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Reijck B.V. is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derde(n) betreft.

3.8 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten aan de inhoud of het resultaat van die werkzaamheden ontlenen.

3.9 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt alle correspondentie plaats in de Nederlandse taal.

      4. Communicatie en online portal

4.1 Correspondentie vindt zo veel mogelijk plaats middels het plaatsen van berichten in het digitale dossier via de online portal.

4.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hanteert Reijck B.V. het door de opdrachtgever bekend gemaakte e-mailadres als diens primaire correspondentieadres. De opdrachtgever dient diens inbox en spambox gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig – minimaal wekelijks – te controleren op inkomende e-mails van Reijck B.V.. De consequenties die zijn verbonden aan het niet (tijdig) controleren hiervan komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.3 Reijck B.V. beschikt over een online portal waarin de opdrachtgever diens digitale dossiers kan inzien. De online portal is behoudens technische storingen 24/7 beschikbaar. De opdrachtgever aan wie inloggegevens voor de online portal zijn verstrekt, dient gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig – minimaal wekelijks – in te loggen om te controleren op inkomende berichten van Reijck B.V. De consequenties die zijn verbonden aan het niet (tijdig) controleren hiervan komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Inloggegevens voor de online portal zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden verstrekt aan derden. Reijck B.V. is gerechtigd om de toegang tot de online portal geheel of gedeeltelijk te beperken of hieraan nadere voorwaarden te stellen. Hoewel de online portal in de regel uitstekend beschikbaar is, aanvaardt Reijck B.V. geen aansprakelijkheid voor de tijdelijke onbeschikbaarheid of het niet-functioneren van de online portal.

4.4 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door Reijck B.V. opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen de opdrachtgever en Reijck B.V. als bewijs behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

4.5 De ontvanger dient de elektronische communicatie te controleren op de aanwezigheid van virussen. De opdrachtgever en Reijck B.V. zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie, zoals verspreiding van virussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

4.6 De verzending van elektronische communicatie geschiedt zonder encryptie.

 1. Honorarium en facturering

5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van de bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen, of bij gebreke daarvan het gebruikelijke uurtarief, of het afgesproken salaris gemachtigde zoals dat gold bij het aangaan van de procedure. Mocht het salaris gemachtigde aan het einde van de procedure hoger zijn dan het salarisgemachtigde bij het aangaan van de procedure, dan komt het meerdere ook aan Reijck B.V. toe. Het gebruikelijke uurtarief bedraagt € 150,00 (te vermeerderen met 21% BTW).

5.2 Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de uitgevoerde opdracht, tenzij het honorarium toeziet op een vergoeding in verband met verschuldigde incassokosten, rente of (incasso)provisie. Indien een dergelijke vergoeding afhankelijk is van een geïncasseerd bedrag, dan geldt dat eenmaal geïncasseerd als blijvend geïncasseerd geldt, ook indien er nadien terugbetaling of ongedaanmaking op andere wijze plaatsvindt.

5.3 In geval van (tussentijdse) beëindiging zoals vermeld in artikel 2.3 wordt de (incasso)provisie vastgesteld op het bedrag dat zou zijn verschuldigd indien het beoogde resultaat volledig zou zijn behaald, waarbij de hoogte van de vordering zoals verwerkt in het dossier van Reijck B.V. leidend is.  Hetzelfde geldt indien de in artikel 2.3 vermelde omstandigheden zich voordoen indien (tussentijdse) beëindiging van de opdracht niet aan de orde is. De aldus vastgestelde (incasso)provisie is onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ziet een opvolgende prijsafspraak voor honorarium uitsluitend toe op de vervolgwerkzaamheden en strekt deze niet ter vervanging van eerdere prijsafspraken voor honorarium in verband met eerdere werkzaamheden. Een prijsafspraak voor honorarium dat afhankelijk is van een geïncasseerd bedrag, blijft derhalve gelden, ook indien het resultaat nadien pas wordt behaald.

5.5 De ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, koerierskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en de kosten van ingeschakelde derden) worden aanvullend bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Dit geldt ook indien een vaste prijsafspraak is gemaakt, aangezien de vaste prijsafspraak uitsluitend toeziet op het honorarium. Reiskosten worden doorbelast op basis van € 0,50 ex btw per kilometer tenzij een ander tarief is overeengekomen.

5.6 De (uren)administratie van Reijck B.V. geldt tussen de opdrachtgever en Reijck B.V. als bewijs van hetgeen aan honorarium aan Reijck B.V. is verschuldigd, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

 5.7 Reijck B.V. factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de opdrachtgever bekend gemaakte emailadres.

5.8 Indien een vaste prijs is overeengekomen, factureert Reijck B.V.  de opdrachtgever het overeengekomen bedrag voor aanvang van de te verrichte werkzaamheden. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, factureert Reijck B.V. de opdrachtgever tussentijds, in beginsel maandelijks, het honorarium voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten. Facturen worden in dat geval voorzien van een deugdelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden en bestede tijd. Bestede tijd wordt gespecificeerd in tijdseenheden van 15 minuten, waarbij de bestede tijd die minder dan een volledige tijdseenheid omvat, naar boven wordt afgerond.

 Voor afzonderlijke handelingen worden afzonderlijke tijdseenheden van minimaal 30 minuten in rekening gebracht.

5.9 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk door Reijck B.V. te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan alle rechten terzake komen te vervallen. De aldus ingediende bezwaren worden door Reijck B.V in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

5.10 Reijck B.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen voor honorarium of kosten die de opdrachtgever verschuldigd is of zal worden, alvorens Reijck B.V. gehouden is (verder) te presteren. Een voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur voor de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Reijck B.V. is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zo lang geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

5.11 Alle tarieven en kosten zijn exclusief omzetbelasting.

 1. 6. Betaling, rente en kosten

6.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL32 BUNQ 2046 3212 86 ten name van Reijck B.V.

Een voorschotfactuur dient binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Indien evenwel betaling per omgaande is vereist, kan de betalingstermijn van een voorschotfactuur ook op 2 dagen worden gesteld.

6.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de opdrachtgever een consument is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Reijck B.V op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring. Reijck B.V. is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

6.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van € 250,00, tenzij de opdrachtgever een consument is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.4 In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden door de opdrachtgever gedane betalingen steeds toegerekend aan de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.5 Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen en is de opdrachtgever het gebruikelijke tarief, vermeerderd met rente en kosten aan Reijck B.V. verschuldigd. Verleende kortingen gelden enkel voor de betreffende opdracht, tenzij anders overeengekomen.

6.6 In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de opdrachtgever wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Reijck B.V. is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

6.7 Over ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden wordt geen rente vergoed.

6.8 Vreemde valuta zullen als koers hebben die van de dag van verrekening. Tijdens de behandeling van de opdracht ontstane koers- of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Reijck B.V. en van de aan Reijck B.V. verbonden (rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Het verzekerd bedrag onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt maximaal € 500.000,00 per aanspraak.

7.2 In geen geval is Reijck B.V. aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.

7.3 Reijck B.V is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Reijck B.V. in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

7.5 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

 1. 8. Auteursrecht

8.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Reijck B.V zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken.

8.2 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet exclusief recht om de vervaardigde werken in zijn eigen organisatie te gebruiken voor het bij de opdracht overeengekomen doel.

8.3 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reijck B.V. niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

 

 

 

 

 

 1. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Reijck B.V. beschikt over een klachtenregeling. Een klacht van een opdrachtgever wordt behandeld conform de klachtenregeling. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de betrokken advocaat mr Patrick Jongeling .  De klacht dient te worden ingediend binnen 2 maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennisnam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd, waarna de klacht binnen 4 weken schriftelijk wordt afgehandeld door Reijck B.V.. Een klachtprocedure heeft evenwel geen consequenties voor de bevoegdheid van de rechter of ontvankelijkheid van partijen in een gerechtelijke procedure en laat eventuele rechtsmaatregelen derhalve onverlet.

9.2 Op de rechtsverhouding tussen Reijck B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

9.3 De bevoegde rechter van de Rechtbank Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Reijck B.V kennis te nemen. Reijck B.V. blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken Bij de bevoegde  rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.